ОБЯВА ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

На основание заповед № 41/06.06.2023г. на Директора на ДКТ- Видин
ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от
5 /пет/ години на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в
сградата на Държавен куклен театър – гр.Видин, ул.”Пазарска” № 4, представляващ
Търговско помещение с площ 50,00 /петдесет/ кв.м., състоящо се от част от фоайето на
театъра.

 1. Начална тръжна цена на едномесечната наемна вноска: 450.00 лв. /четиристотин
  и петдесет лева/ крайна цена.
 2. Депозит за участие:– 300.00 лева (триста лева);
 3. Тръжната документация се получава на адрес: гр.Видин, пл. „Бдинци“ 1 ет.3,
  всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч., най- късно до 10.07.2023г.- 16.00ч.
 4. Оглед на помещението може да се извършва с предварителна заявка всеки
  работен ден от 10:00 до 16:00 ч., но не по- късно от 10.07.2023г.- 16.00ч. За
  контакти: тел. 0894601608.
 5. Срок за представяне на предложенията за участие – до 16:00 ч. на 10.07.2023г.
  /понеделник/. Заявленията за участие в търга се подават на адрес: гр.Видин, пл.
  „Бдинци“ 1 ет.3.
 6. Дата, място и час на провеждане на търга – 12.07.2023 от 10.00ч. в офиса на
  Държавен куклен театър Видин в гр.Видин, пл. „Бдинци“ 1 ет.3.
 7. Допълнителна информация – тел. 0894601608; 0878 545475
Scroll to top