Профил на купувача

По силата на Законa за обществените поръчки, възложителят е длъжен да публикува в Профил на купувача: обществени поръчки по ЗОП, пазарни консултации, предварителни обявления и вътрешни правила. В този раздел на сайта ще намерите публично изискуемата информация за обществените поръчки възлагани от ДКТ Видин.

Scroll to top